Lahzeakhar.com
تورهای پرطرفدار لحظه آخری
تهران شیراز هوایی
3 شب
تهران شیراز هوایی
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تهران شیراز هوایی
قیمت از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تهران شیراز هوایی
3 شب
تهران شیراز هوایی
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تهران شیراز هوایی
قیمت از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تهران شیراز هوایی
3 شب
تهران شیراز هوایی
از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تهران شیراز هوایی
قیمت از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
استانبول تستی 2
7 شب
استانبول تستی 2
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰دلار
7 شب
استانبول تستی 2
قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
استانبول تستی 2
7 شب
استانبول تستی 2
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰دلار
7 شب
استانبول تستی 2
قیمت از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور ترکیبی قشم
3 شب
تور ترکیبی قشم
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور ترکیبی قشم
قیمت از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور هند زمستان
7 شب
تور هند زمستان
از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
7 شب
تور هند زمستان
قیمت از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور هند زمستان
7 شب
تور هند زمستان
از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
7 شب
تور هند زمستان
قیمت از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور هند زمستان
7 شب
تور هند زمستان
از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
7 شب
تور هند زمستان
قیمت از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور هند زمستان
7 شب
تور هند زمستان
از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
7 شب
تور هند زمستان
قیمت از ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور تایلند بهمن
14 شب
تور تایلند بهمن
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
14 شب
تور تایلند بهمن
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور تایلند بهمن
14 شب
تور تایلند بهمن
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
14 شب
تور تایلند بهمن
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور تایلند بهمن
14 شب
تور تایلند بهمن
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
14 شب
تور تایلند بهمن
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور تایلند بهمن
14 شب
تور تایلند بهمن
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
14 شب
تور تایلند بهمن
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش دی
3 شب
تور کیش دی
از ۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور کیش دی
قیمت از ۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش دی
3 شب
تور کیش دی
از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور کیش دی
قیمت از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش دی
3 شب
تور کیش دی
از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور کیش دی
قیمت از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش دی
3 شب
تور کیش دی
از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
3 شب
تور کیش دی
قیمت از ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور اروپا ویژه نوروز
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
7 شب
تور اروپا ویژه نوروز
قیمت از ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی
تور کیش آبان
6 شب
تور کیش آبان
از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
6 شب
تور کیش آبان
قیمت از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۰دلار
آژانس تست پنل آژانسی

تور لحظه آخری

ارزانترین گرانترین به‌روزترین نزدیکترین تاریخ مرتب سازی بر اساس :
استانبول تستی ۲
۷
پارس ایر - پارس ایر
۲۳ دی - ۳۰ دی
تست پنل آژانسی
۲,۰۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰ دلار
۱
از ۲۳ دی تا ۳۰ دی
۷
پارس ایر - پارس ایر
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ دلار
مشاهده تور
درباره جزیره کیش

آشنایی کامل با جزیره‌ کیش | آب و هوا، اقتصاد، جمعیت، آداب و رسوم، فرهنگ، آداب و رسوم به همراه توضیح بهترین زمان سفر به این جزیره زیبا

ادامه مطلب
برج ایفل کیش

زمانی که صحبت از برج ایفل می کنیم خیلی ها ذهنشان به سمت برج ایفل فرانسه می رود.

ادامه مطلب
دیدنی های کیش

مقصد های گرمسیر و ساحلی از جمله مقصد های گردشگری هستند که در میان گردشگران از محبوبیت زیادی بر خوردار است که جزیره ی کیش یکی از این مقاصد به شمار می رود. جزیره ی کیش واقع در استان هرمزگان و در شهرستان بندر لنگه قرار دارد. در این قسمت با تعدادی از جاذبه های دیدنی کیش آشنا خواهید شد. جزیره کیش با برخورداری از جاذبه های دیدنی و تفریحی متنوع، سالانه میلیون ها گردشگر را از داخل و خارج ایران به خود جذب می کند و به عبارتی پرچم گردشگری ایران را بالا نگه

ادامه مطلب
موزه کیش

جزیره کیش واقع در جنوب کشور ایران، یکی از شهر های محبوب در بین گردشگران می باشد. سالانه گردشگران بسیاری تور کیش را در برنامه سفر خود قرار می دهند. این شهردارای جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری می باشد. یکی از مکان های دیدنی این جزیره که به عنوان نماد این جزیره هم شناخته می شود، موزه کیش است. با ما در این مقاله همراه باشید تا به بررسی موزه کیش بپردازیم.

ادامه مطلب
باغ راه کیش

جزیره کیش یکی از مقاصد تفریحی کشور ایران است که گردشگران را به خود جذب کرده است. جزیره کیش مکان های زیبا و جذابی دارد، همچین این جزیره محل مناسبی برای خرید سوغاتی برای مسافران می باشد، در ادامه به یکی از این جاذبه های کیش اشاره خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم اگر قصد مسافرت به کیش را دارید، حتما به باغ راه کیش سر بزنید. باغ راه کیش در جزیره کیش و در بین دو میدان سعدی و هرمز کیش ساخته شده است ...

ادامه مطلب
پارک ساحلی سیمرغ

پارک ساحلی سیمرغ دارای یکی از بهترین مناظر، برای تماشای طلوع آفتاب بر روی آب‌های آرام خلیج همیشه فارس می‌باشد.

ادامه مطلب
پایاب کیش

مجموعه باستانی پایاب کیش در میدان المپیک، بلوار المپیک قرار دارد و دسترسی به این میدان بسیار آسان و راحت می باشد. برای رفتن به آن جا می بایست سوار تاکسی شده و بگویید که شما را به پایاب برساند و خواهید دید که آن ها در زمانی کوتاه شما را به آنجا خواهند رساند. مجموعه پایاب کیش که در نزدیکی درخت سبز کیش واقع شده است، امکانات بسیار خوبی نظیر رستورانی بسیار زیبا و چایخانه ای سنتی دارد که پیشنهاد می شود هر فردی که برای بازدید از پایاب کیش به جزیره زیبای کیش می رود، حتما از این رستوران و چایخانه نیز دیدن کند.

ادامه مطلب
رستوران پدیده

رستوران پدیده کیش یکی از معروف ترین ، زیبا ترین و متفاوت ترین رستوران این جزیره می باشد که در ضلع جنوبی جزیره کیش واقع گردیده است. این رستوران با کفی کاملا شیشه ای با ارتفاع 50 متر از زمین فاصله دارد که با 2 آسانسور شیشه ای امکان بالا رفتن را فراهم کرده است. این رستوران با نامهای مختلفی از جمله بام رویایی کیش، رستوران شیشه ای کیش و یا  رستوران فانوس کف شیشه ای پدیده کیش معروف شده است. 

ادامه مطلب
سوغات

به جرات می توان گفت خرید سوغاتی جزو ضروری ترین کارهای سفر ما ایرانی ها به حساب می آید. خوشبختانه هر کجای ایران که پا بگذارید با محصولات و سوغاتی های متنوع روبرو می شویم که هر کدام به نوبه خود خاص و جذاب هستند. کیش از مهم ترین و محبوب ترین مکان های گردشگری کشورمان است و دارای سوغاتی های متعددی است؛ در ادامه قصد داریم شما را با "سوغات کیش" آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید تا در سفر به کیش بدانید باید به سراغ خرید چه سوغاتی هایی بروید.

ادامه مطلب
بازار صفین

جزیره کیش همواره یکی از مهم ترین مکان هایی است که مردم ایران برای گشت و گذار و تفریح انتخاب می کنند. بسیاری از افراد نیز تنها به قصد خرید کردن به کیش سفر می کنند. این جزیره دوست داشتنی به دلیل سیل زیاد توریست هایی که هرساله به این منطقه سفر می کنند، همواره به دنبال افزایش امکانات رفاهی می باشد. علاوه بر هتل ها و رستوران های بی شماری که در سطح جزیره وجود دارد تعداد زیادی مرکز خرید و بازارچه نیز در آن تاسیس شده است.

ادامه مطلب
بازار زیتون

آشنایی با بازار زیتون کیش، به همراه تصاویر زیبای این بازار جزیره کیش + آدرس، ساعت کاری و شماره تماس!آدرس و دسترسی بازار میدان امیر کبیر ، جنب پاساژ پارس نیک می باشد

ادامه مطلب
دامون

مرکز تجاری دامون جزیره کیش یکی از مجهزترین و مدرن ترین بازار های جزیره کیش به حساب می اید. این مجتمع در زمینی به مساحت 4500 متر مربع و بازیربنای 14400 متر مربع در سال 1390 به بهره برداری رسیده است که مرکز خرید دامون کیش شامل سه طبقه با تمامی برندهای معتبر البسه و لوازم برقی می باشد. 

ادامه مطلب
مرکز تجاری

تقریبا همه مسافرانی که به جزیره کیش در آب های خلیج فارس سفر می کنند، بخشی از سفر خود را به بازار گردی و خرید سوغاتی های گوناگون اختصاص می دهند. کیش دارای مراکز خرید و مجتمع های تجاری متعددی است که از جمله بزرگترین آن ها می توان به مرکز تجاری کیش اشاره کرد. مجتمع تجاری کیش با واحد های تجاری و امکانات متعددی که ارائه می کند، رضایت مسافران را جلب نموده و خرید مسرت بخشی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

ادامه مطلب
مرکز خرید سارینا

 یکی از بهترین مراکز خرید جزیره کیش، مرکز خرید سارینا کیش می باشد. مرکز خرید سارینا کیش دو شعبه دارد که در ادامه به بررسی هر دو شعبه آن می پردازیم یکی از مهم ترین تفریحاتی که رنج سنی در آن نامحدود است، خرید کردن می باشد. جزیره کیش با داشتن بیش از 50 مرکز خرید تجاری جزو بهترین شهرها برای خرید همه نوع وسایل و البسه به شمار می رود.

ادامه مطلب
مرکز خرید مروارید

مرکز خرید مروارید کیش واقع در بلوار مروارید این جزیره می باشد. این مرکز خرید در سال 1373 با مساحتی بیش از 28000 متر مربع افتتاح شد. 208 واحد تجاری در پاساژ مروراید کیش فعالیت می کنند. 12 درب خروجی و ورودی برای راحتی مراجعه کنندگان تعبیه شده است. همه روزه می توان از اجرای زنده موسیقی در این مکان لذت برد. 

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
کارت کیشوندی

کارت کیشوندی نوعی مدرک شناسایی است که به افراد مقیم یا شاغل در جزیره کیش تعلق می گیرد. این کارت ها که توسط سازمان منطقه آزاد صادر می گردد، رنگ های مختلفی دارد که با توجه به فعالیت و نوع اقامت متقاضیان در اختیار آن ها قرار می گیرد. فراد وابسته به سازمان ها و مجموعه های خاص دارای کارت های ویژه ای هستند که به وسیله آن ها وابستگی خود را به آن نهاد ابراز می کنند. درباره کارت کیشوندی هم روال کار تا حدودی به همین شکل است.

ادامه مطلب
 هتل ترنج

هتل ترنج کیش اولین هتل دریایی ایران می باشد که بر روی خلیج فارس زیبا واقع شده و مناظر مختلفی را به نمایش گذاشته است. این هتل پنج ستاره دارای 100 سوئیت بر روی آب و یک رستوران مجلل می باشد. طراحی منحصر به فرد این هتل که به صورت ترنج بر روی آب های خلیج فارس می درخشد، با اسکله ای در بین اتاق ها به ساحل مرتبط می شود. این سوئیت ها که به مسافت یک کیلومتر تا عمق دریا پیش رفته است.

ادامه مطلب
آب و هوای کیش

آب و هوای کیش یکی از سوالات متداول توریست های عازم کیش و ساکنان آن می باشد. کیش یکی از زیبا ترین و توریستی ترین جزیره های موجود در کشور ایران است که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران می باشد و سالانه افراد بسیاری برای گذراندن تعطیلات و تفریح به این جزیره زیبا سفر می کنند، بررسی چگونگی وضعیت آب و هوایی شهر مقصد یکی از کارهای ضروری است که گردشگران باید پیش از سفر کسب کنند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

آیا علاقه مند هستید تا به جزیره زیبای کیش سفر کنید؟ لازم است تا زمان مناسبی را برای انجام این کار در نظر بگیرید، چرا که جزیره کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و آب و هوای خاصش در طول سال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده و آب و هوای آن به طرز چشمگیری عوض می شود. در همین راستا برای سفر با تور کیش به این جزیره لازم است تا زمان مناسبی را انتخاب کنید. با ما همراه باشید.

ادامه مطلب
نقشه

ایران مملو از شهرهای زیبا و خاص است. کشور ما دارای شرایط منحصر به فردی است و به همین دلیل شاهد جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور هستیم. شما می توانید به هر شهری که علاقه مند بودید در ایران سفر کرده و در آن حداقل یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی را به راحتی می توانید پیدا کنید

ادامه مطلب
هزینه خوراک

سفر کردن به جزیره زیبای کیش هزینه های گوناگونی دارد که در این بخش از سایت لحظه آخر قصد داریم هزینه خوراک در کیش را شرح دهیم. در جزیره کیش سطح قیمت ها نسبت به سایر شهرهای ایران کمی بالاتر بوده و طبیعتا قیمت مواد غذایی هم به همین صورت می باشد.

ادامه مطلب
معایب زندگی

کیش با دارا بودن سواحلی نیلگون و نقره فام محیطی ایده آل برای زندگی می باشد. با وجود این که زندگی در جزیره بسیار زیبای کیش برای هر کسی مطلوب و دلخواه است، اما معایبی نیز دارد. آرامشی که در کیش وجود دارد، نظر هر فردی را برای زندگی دائم به خود جلب می کند. اگر می خواهید کیش را برای زندگی انتخاب کنید، با لحظه آخر همراه باشید تا اطلاعاتی در زمینه معایب زندگی در کیش را برای شما کابران گرامی شرح دهیم.

ادامه مطلب
مراکز خرید

کیش مراکز خرید زیادی دارد و در هرکدام با انبوهی از کالاهای مختلف روبرو خواهید شد چراکه کیش منطقه آزاد بوده و تقریبا همه جور کالایی در مراکز خرید کیش وجود دارد. همچنین به دلیل منطقه آزاد بودن، اکثر کالاها قیمت های مناسبی داشته و اختلاف قیمت نسبتاً زیادی هم با مراکز خریدی مانند مراکز خرید تهران دارند

ادامه مطلب
اجاره خودرو

جزیره کیش با بیش از 100 نوع جاذبه گردشگری یکی از شهرهای مهم ایران از نظر جذب گردشگر داخلی و خارجی می باشد. به همین خاطر ما در این بخش قصد داریم یکی از روش های آسان برای تفریح در جزیره را که کرایه خودرو در کیش می باشد، به شما معرفی کرده و چگونگی آن را برای شما شرح دهیم. گردشگران تور کیش در این جزیره می ‌توانند ماشین‌ های لوکس و خارجی را با قمیت های مختلف اجاره کرده و از گشت ‌و‌ گذار با آن لذت ببرند.

ادامه مطلب
بهترین هتل ها

در این قسمت قصد داریم بهترین هتل های کیش را به شما معرفی کنیم، این هتل ها از برترین های کیش به حساب می آیند و یک اقامت کاملا رویایی و استثنایی را برای مسافرانی که آن ها را برای اقامت انتخاب می کنند، رقم می زنند. اقامت در این هتل ها یکی از بهترین قسمت های سفر به کیش می تواند باشد. با ما همراه باشید تا با بهترین هتل های کیش آشنا شوید.

ادامه مطلب
کافی شاپ ها

شهر کیش پر از کافه های زیبا و دنج می باشد که ساعاتی شما را به آرامش دعوت می کنند. اگر جزء افرادی هستید که به وقت گذراندن در کافه علاقه دارند می توانید بسیاری از کافی شاپ های کیش را در برنامه سفر خود جای دهید. امروزه یکی از محبوب ترین تفریحاتی که در سراسر دنیا از سنین 16 تا 60 سال رواج دارد کافه گردی می باشد.

ادامه مطلب
بهترین رستوران ها

جزیره کیش از نظر جذب گردشگر در ایران جزو اولین و برترین شهرها می باشد که علاوه ‏بر گردشگر داخلی توریست های خارجی نیز برای بازدید از این جزیره زیبا استقبال ‏چشمگیری کرده اند. بعد از انتخاب هتل یا اقامت گاه مناسب انتخاب یک رستوران با ‏کیفیت غذایی بالا یکی از ملزومات سفر خوب می باشد. در این بخش می خواهیم ‏بهترین رستوران های کیش را به گردشگران تور کیش و همچنین کاربران سایت لحظه ‏آخر معرفی کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بهترین رستوران های کیش را

ادامه مطلب
بشیکتاش

یکی از قدیمی ترین محله های استانبول، منطقه بشیکتاش است. بشیکتاش در زبان ترکی به معنی گهواره سنگی می باشد. همه ساله گردشگران زیادی از این منطقه تاریخی بازدید کرده و از فضای سنتی و تاریخی آن نهایت لذت را می برند. با ما همراه باشید تا بیشتر با جاذبه های دیدنی این منطقه آشنا شویم.

ادامه مطلب
موزه معصومیت

کشور ترکیه، کشوری با قدمت طولانی و همچنین تاریخی شگفت انگیز می باشد که در گوشه به گوشه ی آن می توان شاهد این فرهنگ و تمدن بود. استانبول که پایتخت این کشور است دارای جذابیت های منحصر به فردی می باشد که تلفیقی از آثار تاریخی و فرهنگی  طبیعی است. 

ادامه مطلب
جنگل بلگراد

شهر استانبول در ترکیه، با طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع خود همه ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می کشاند. اگر شما هم علاقه مند به گردش در طبیعت و لذت بردن از هوای آزاد هستید، توصیه می کنیم حتما به جنگل بلگراد در استانبول سری بزنید.

ادامه مطلب
جزیره هیبلی آدا

جزیره هیبلی آدا دارای بار و کافه هایی جذاب زیادی می باشد. جزیره هیبلی دارای یک هتل شبانه روزی نیز است که در تمام ساعات شبانه روز پذیرای گردشگران می باشد، همچنین این جزیره دومین جزیره وسیع از جزایر پرنس استانبول می باشد، جزیره هیبلی بر روی دریای مرمره به صورت رسمی در حوالی استانبول قرار گرفته است.

ادامه مطلب
منطقه اورتاکوی

شهر استانبول به دلیل تاریخ پر فراز و نشیبش، از نظر جاذبه های تاریخی حرف زیادی برای گفتن دارد. این بار قصد داریم تا به معرفی محله ای با نام اورتاکوی بپردازیم که در ضلع اروپایی این شهر و در کنار آب قرار دارد. کلمه اورتاکوی به معنی دهکده میانی می باشد و به دلیل قرار گرفتن این محله در میان تنگه بسفر به آن اطلاق شده است.

ادامه مطلب
جزیره های استانبول

ترکیه از محبوب ترین مقاصد گردشگری در جهان به شمار می رود که در بین گردشگران ایرانی نیز جایگاه بسیار خاص و بالایی دارد. در بین گردشگران این کشور، مقاصد آنتالیا، کوش آداسی و استانبول بسیار مرسوم و متداول اند اما این کشور جذاب مقاصد گردشگری دیگری نیز دارد. از جمله این مقاصد گردشگری، می توان به جزایر زیبای استانبول اشاره کرد. 

ادامه مطلب
جزیره بیوک آدا

جزیره بیوک آدا ( به معنای جزیره بزرگ) که با نام جزیره پرنس نیز شناخته می شود، بزرگترین جزیره از مجمع الجزایر دریای مرمره در نزدیکی استانبول ترکیه می باشد. جزیره بیوک آدا یکی از زیبا ترین و محبوب ترین نقاط گردشگری دنیا است که سالانه پذیرای مسافرین زیادی از جمله مردم عادی و توریست ها است. این جزیره خوش آب و هوا و دیدنی، حدود 5 کیلومتر مربع مساحت دارد.

ادامه مطلب
مراکز خرید ارزان

. با توجه به اقتصاد کشورها و زندگی فعلی مردم، ارزان‌ترین مراکز خرید مورد اهمیت و توجه بسیاری از اشخاص قرار دارد. در این مقاله به ارزان‌ترین مراکز خرید استانبول (کلان شهر کشور ترکیه)، به خصوص اوت لت‌های استانبول می‌پردازیم.

ادامه مطلب
بازار استانبول

استانبول با جاذبه های تاریخی و گردشگری مراکز خرید بسیاری دارد که مردم نه به دلیل ارزان بودن، بلکه به دلیل تنوع، آن را برای خرید انتخاب می کنند. مراکز خرید پوشاک زنانه، مردانه، بچگانه و... در این شهر وجود دارند که با قیمت های مقرون به صرفه و تنوعی فوق العاده پوشاک و دیگر کالاها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

ادامه مطلب
یکشنبه بازار

یکشنبه بازار استانبول از بهترین مکان‌های استانبول برای خریدی ارزان هستند.شما می توانید از اولین روز هفته یعنی شنبه تا جمعه، بازارهای مختلفی را در سراسر استانبول مشاهده کنید.

ادامه مطلب
جمعه بازار

 بازارهای محلی استانبول می توان به بازار فندق زاده،  بازار کادیکوی و بازار فاتح اشاره کرد.  با توجه به اینکه هر یک از این بازارهای هفتگی استانبول دارای شرایط و ویژگی های خاص مربوط به خود هستند تصمیم داریم تا در ادامه به طور مفصل هر یک از این بازارهای هفتگی را به شما عزیزان معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مرکز خرید اولیویوم

مرکز خرید اولیویوم استانبول مرکز خریدی است که در سال 2000 افتتاح شده و امروزه یکی از مراکز خرید محبوب در میان افرادی که به دنبال کالاهای لوکس نیستند تبدیل شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با مرکز خرید اولیویوم بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب
اوت لت های استانبول

یکی از جذاب ترین بخش های سفر به استانبول خرید و گشت و گذار در مراکز خرید و اوت لت های استانبول است. بسیاری از برند های مطرح دنیا که قیمت های بالایی دارند در تغییر فصل و یا زمانی که سایزبندی ناقصی دارند با قیمت مناسب تری در اوت لت ها عرضه می شوند. در مناطق مختلف ترکیه و استانبول نیز اوت لت های مختلفی وجود دارد که این اجناس را به فروش می رسانند.

ادامه مطلب
بهترین زمان سفر

معرفی کامل بهترین زمان سفر به استانبول ترکیه در فصول مختلف از نظر قیمت ، فستیوال و جشن ها و بهترین زمان از نظر خرید اجناس!

ادامه مطلب
مترو

خط زیر زمینی حمل مسافر در استانبول، بعد از سیستم حمل و نقل زیرزمینی لندن که در سال ۱۸۶۳ افتتاح شد. دومین سیستم حمل و نقل زیر زمینی مسافر در سطح جهان می‌باشد. مسافران این خط می‌ توانند در عرض ۹۰ ثانیه مسافت بین گالاتا تا بی‌ اوغلو را طی کنند.

ادامه مطلب
آب و هوا

دمای شهر استانبول به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار متغیر بوده. ممکن است در روز شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی دما باشیم. آب و هوای این شهر به شدت متغیر و از آنجایی که این شهر بسیار بزرگ و پهناور می باشد، در تمام فصل ها متفاوت است ، و در مناطق مختلف شهر، آب و هوای مشابه را شاهد نخواهید بود.

ادامه مطلب
مدارک لازم سفر

ترکیه یکی از توریست پذیرترین کشورها است که به دلیل جاذبه های متنوع، سالانه مسافران بسیاری به سمت خود جذب می کند. برای سفر به ترکیه به مدارکی نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی به فکر آماده کردن آن ها باشید. اولین چیزی که باید به همراه داشته باشید پاسپورت است.

ادامه مطلب
ویژگی های استانبول

استانبول را یکی از مهم ترین مراکز گردشگری منطقه خاورمیانه و اروپای شرقی می دانند، در همین راستا سعی کردیم تا در این مطلب این شهر بسیار مهم را با کلان شهر تهران مقایسه کنیم. با ما همراه باشید تا به بررسی تهران و استانبول پرداخته و در رابطه با پارامترهای مختلف در این دو شهر صحبت کنیم.

ادامه مطلب
ساعت ایران و ترکیه

اختلاف ساعت ایران و ترکیه برای همه هموطنانی که با کشور ترکیه در ارتباط هستند مهم است. از آنجایی که کشور ترکیه یکی از همسایگان ایران می باشد در سال های اخیر بسیار مورد توجه توریستان و گردشگران ایرانی قرار گرفته است و همواره یکی از اولویت ها برای سفر با تور بوده است، از این رو با توجه به حجم مسافرانی که از ایران به ترکیه سفر می کنند اختلاف ساعت این دو کشور بسیار مهم می باشد، قرارهای کاری نیز می تواند بر مهم بودن این اختلاف ساعت بیافزاید.

ادامه مطلب
واحد پول

آشنایی با واحد پول ترکیه | تبدیل پول ترکیه به تومان و ارزش آن در برابر دلار، یورو و پوند به همراه توضیح زیر واحدهای پول ترکیه

ادامه مطلب
هزینه حمل و نقل

ترکیه و شهر محبوب استانبول همیشه انتخابی برای گردشگران ایرانی است. در این قسمت از سایت لحظه آخر قصد داریم تا در رابطه با هزینه حمل و نقل در استانبول اطلاعات مفیدی را شرح دهیم.

ادامه مطلب
جاهای دیدنی

آشنایی با بهترین جاذبه های گردشگری استانبول به همراه فیلم و تصویر آن ها + آدرس، امکانات و جاذبه های هرکدام از مکان های دیدنی استانبول!

ادامه مطلب
شهربازی

شهربازی‌های ترکیه از بهترین و هیجان‌انگیزترین مکان‌هایی است که می‌توانید با فرزندانتان به آن جا بروید و تجربه سفرتان را بهتر کنید.

ادامه مطلب
دیدنی ها

ایا صوفیه :  ساختمان زیبای ایا صوفیه در سال 532 میلادی در دوره ی امپراطوری بیزانس و به دستور امپراتور ژوستینین اول بنا گردید که این بنا حکم  بیانگر هدف متکبرانه ای که نشان دهنده ثروت ، قدرت و توانایی فنی این امپراطوری نشان می داد ساخته شد. به گونه ای که نواحی تخت پادشاهی به عنوان مرکز دنیا شناخته شده بود. پس از این که سپاه عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد ای کلیسا به مسجد تبدیل شد و در آخر در قرن بیستم میلادی به موزه تبدیل شد.

ادامه مطلب
خوراکی های خیابانی

سیمیت اگر آمریکایی ها با لیوان های سلولز حاوی قهوه در حال رفتن به سرکار می شناسند ، نماد مردم استانبول در ساعت های اولیه روز نان سیمیت پیچیده شده در کاغذ و چای کمر باریک می باشد.البته گردشگران تور استانبول توجه داشته باشند که نان سیمیت را در تمامی مدت می توانند از گاری ها و نانوایی ها تهیه کنند.

ادامه مطلب
خدمات ALL هتل

هتل های ALL و UALL به هتل های لوکسی گفته می شود که دارای امکانات رفاهی و تفریحی بسیار زیادی هستند و با جذابیت های گوناگون به اندازه ای شما را سرگرم می کنند که حتی فرصت نمی کنید برای گشت و گذار به سطح شهر بروید. در این هتل ها همه نوع نوشیدنی، غذا، میان وعده، دسر و خوراکی وجود دارد که مسافران می توانند به صورت رایگان از آن ها بهره ببرند

ادامه مطلب
اکسپو دبی

اکسپو در واقع سومین رویداد جهانی مهم دنیا است که 150 سال قدمت دارد و کشورهای زیادی را از سراسر دنیا گرد هم می آورد. در رویداد نمایشگاهی اکسپو، کشورهای مختلف دنیا بهترین دستاوردهایی که در زمینه های معماری، نوآوری و فناوری به دست آورده اند را به معرض نمایش می گذارند و در رابطه با چگونگی خلق جهان بهتر با یکدیگر هم فکری می کنند به همین دلیل حضور افراد و شرکت ها در مکان برگزاری اکسپو می تواند ایده های خلاقانه و نوآورانه جالبی را در اختیارشان قرار دهد.

ادامه مطلب
فتحیه

از جمله جاهای دیدنی فتحیه می‌توان به موزه فتحیه، منطقه کیبیرا، برج آف، مقبره امینتاس، تابوت های سنگی، تنگه ساکلیکنت، شهر باستانی تلوس اشاره کرد.

ادامه مطلب
ساحل سوزا

شهر سوزا با شهرستان قشم تقریبا 40 کیلومتر فاصله دارد. این شهر یکی از شهرهای ساحلی واقع شده در جنوب کشور بوده و تنگه هرمز نیز در نزدیکی آن قرار دارد. آخرین سرشماری که در سال 1385 از این شهر انجام شد نشان می دهد که بیش از 14 هزار نفر در سوزا در حالی زندگی هستند. مردم این شهر برای گذران زندگی خود صید ماهی انجام می دهند. برای کسانی که دوست دارند در ساحل دریا قدم بزنند و شن های طلایی را زیر پای خود حس کنند شهر سوزا بهترین گزینه است.

ادامه مطلب
شهر دبی

آشنایی کامل با شهر دبی معروف ترین شهر امارات متحده عربی | جاذبه ها، دین، جمعیت، اقتصاد و هر آنچه که باید در مورد دبی بدانید!

ادامه مطلب
معرفی جزیره

آشنایی کامل با جزیره قشم | آب و هوا، جاذبه های گردشگری، جمعیت، اقتصاد، نقشه و هر آنچه که باید در مورد این جزیره توریستی بدانیدژئوپارک قشم، تنگه چاهکوه، دره ستارگان و جنگل حرا از دیدنی های مهم قشم هستند.

ادامه مطلب
معرفی آنتالیا ترکیه

آنتالیا، در قسمت غربی کشور ترکیه واقع شده است؛ این شهر که در منطقه ی مدیترانه ای این کشور قرار دارد، با شهر های بوردور، سریک، کورکوتلی و کمر همسایگی دارد. امروزه آنتالیا تقریبا 2 میلیون و پانصد نفر جمعیت دارد. جالب است بدانید که از سال 2000 میلادی تا کنون، سرمایه گذاری های زیاد و کلانی روی گردشگری این شهر مهم انجام گرفته است و می توان گفت علت انجام گیری آن ها نیز تنها این است که این شهر میزان بالایی از گردشگران را در سال از آن خود می کند.

ادامه مطلب
رستوران های ایرانی

بهترین رستوران های ایرانی در آنکارا  را چنانچه بشناسید، می‌توانید بدون دغدغه نیز از غذاهای لذیذ ایرانی استقبال کنید. قیمت مناسب و کیفیت بالا جزء ویژگی‌های اصلی این رستوران‌ها  به شمار می‌آید

ادامه مطلب
رستوران معین درباری

کمتر کسی پیدا می شود به مشهد سفر کند و به رستوران معین درباری نرود. رستورانی که از قدیمی ترین رستوران های مشهد بوده و غذاهای ایرانی را سرو می کند که طعم بی نظیر و کیفیت بالایشان باعث شده رستوران معین درباری مشهد از محبوب ترین و برترین رستوران های شهر به حساب آید.  قدمت رستوران معین درباری به سال 1280 برمیگردد.

ادامه مطلب
رستوران سزار نایت

اگر قصد سفر به کشور امارات را دارید، می‌توانید با مراجعه به شهر دبی و حضور در رستوران سزار نایت کلاب، اوقات خوشی را برای خود و خانواده‌تان به ارمغان بیاورید.

ادامه مطلب
رستوران صدف دبی

آشنایی با رستوران صدف دبی به همراه تصویر زیبای این رستوران و آدرس و منوی غذایی آن + پیش غذا

ادامه مطلب
رستوران ایزون

شهر دبی سالانه میزبان تعداد زیادی از توریست های دنیا می باشد و خدمات رفاهی ‏گردشگری نظیر انواع هتل ها، کافه ها و رستوران ها را در خود جای داده است. در این ‏مقاله قصد داریم رستوران ایزون (‏Eauzone‏)‏‎ ‎که یکی از بهترین رستوران های شهر زیبا و ‏توریستی دبی می باشد را معرفی کنیم.  ایزون (‏Eauzone‏) رستورانی بسیار شیک و مدرن می باشد که در منطقه رویال میریج ‏‏(‏Royal Mirage‏) شهر دبی واقع شده است

ادامه مطلب
بهترین سوغات

زمانی که با تور قشم به این جزیره هزار رنگ سفر می کنید، با انواع مختلفی از خوراکی ها و سوغاتی ها رو به رو خواهید شد. یکی از شیرینی های مخصوص این جزیره کیک هلر است که خوشمزه ترین سوغاتی این خطه می باشد. از دیگر سوغاتی های این جزیره می توان به نان تموشی، نان گرده، خرما، نان خمیر تره، ادویه های معطر، نان لگیمات، گلابتون دوزی، حصیربافی و سبدبافی، گلیم بافی، سوندبافی، ساز عود، کپکاپ سازی و غیره می باشد که توضیحاتش در این صفحه قرار گرفته است.

ادامه مطلب
سوغات

یکی از ارزشمند ترین سوغاتی های ایران، زعفران بوده که در واقع سوغاتی اصلی شهر مشهد به حساب می آید. ادویه جات یکی از اصلی ترین طعم دهنده ها در غذا های ایرانی به خصوص غذا های سنتی است.  سوغاتی های رنگارنگ و خوراکی مشهد به یک مورد ختم نمی شوند، از دیگر سوغاتی های معروف این شهر می توان به زرشک اشاره نمود.

ادامه مطلب
آنتالیا یکی از شهرهای

مرکز خرید شیمال، یکی دیگر از مراکز بسیار عالی در شهر آنتالیا است. این مرکز خرید در سال 2008 در تقاطع لارابیچ در جنوب شهر آنتالیا و در وسعتی به اندازه 10000 متر مربع در ۴ طبقه ساخته شد. هدف از ساخت این مرکز، ایجاد اولین مرکز "مد و خرید" در آنتالیا بوده است. مرکز خرید شیمال چه زمانی ساخته شد؟

ادامه مطلب
بازار طلا دبی

آشنایی کامل با بازار طلا دبی | معرفی بزرگ ترین بازار طلا در جهان و یکی از جاذبه های گردشگری دبی + آدرس و عکس

ادامه مطلب
سيتي سنتر دبي

مراکز خرید لوکس و مدرن یکی از محبوب ترین مکان ها در بین علاقمندان به خرید به حساب می آیند، سالانه گردشگران بسیاری برای بازدید از مراکز خرید معروف، به نقاط مختلف جهان سفر می کنند. همانطور که می دانید دبی یکی از شهر های گردشگری محبوب در بین افراد مختلف بوده و سالانه میزبان میلیون ها گردشگر می باشد، در دبی مراکز خرید متنوعی احداث شده است، یکی از معروف ترین و لوکس ترین مراکز خرید این شهر، سيتي سنتر دبی نام دارد.

ادامه مطلب
مرکز خرید مرکاتو

شهر دبی واقع در کشور امارات، یکی از شهر های مدرن و توریستی در این کشور به حساب می آید. شهر دبی در سال های اخیر مود توجه افراد بسیاری قرار گرفته است. سالانه میلیون ها گردشگر برای تفریح و بازدید از دبی به کشور امارات سفر می کنند. در این شهر مراکز خرید بسیاری برای علاقمندان به خرید تاسیس شده است، یکی از مراکز خرید مناسب در این شهر، مرکز خرید مرکاتو می باشد.

ادامه مطلب
مرکز خرید میگروس

آشنایی کامل با مرکز خرید میگروس آنتالیا | تصاویر و امکانات مرکز خرید زیبا و معروف آنتالیا ترکیه + توضیح ویژگی های آن!

ادامه مطلب
اختلاف ساعت ایران هند

یکی از مهم‌ترین مواردی که به هنگام سفرهای خارجه باید در نظر بگیری اختلاف ساعت کشور مبدا با کشور مقصد سفر است. اغلب مسافران به دنبال دانستن ساعت کشور مقصد هستند، تا این موضوع را بدانند که در چه زمانی به کشور مقصد خود می‌رسند و برای کارهای خود برنامه‌ریزی کنند. با توجه به این موضوع که ساعت پذیرش هتل‌ها در سراسر دنیا، ساعت 14 می‌باشد در این مطلب قصد داریم به اختلاف ساعت ایران و هند بپردازیم تا در صورت سفر به این کشور دچار شکل نشوید.

ادامه مطلب
ویزای توریستی امارات

برای ویزای توریستی امارات حضور شخص متقاضی الزامی نمی باشد و مصاحبه ای صورت نمی گیرد، می توانید رسیدگی به امور ویزا را برعهده وکیل یا نماینده خود بگذارید که می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشد و به یکی از شرکت های کارگزار تحویل دهد. روادید توریستی کشور امارات متحده عربی به چهار روش صدور می شود: ویزا عادی ، ویزا عادی یک ماهه، ویزا عادی سه ماهه، ویزا نیمه فوری. ویزایی که برای سفرهای چند روزه‌ی گردشی صادر می‌ گردد.

ادامه مطلب
ساعت فرانسه

جالب است بدانید که کشور فرانسه به عنوان یکی از نقاط کوچک روی زمین دارای رکورد بیشترین منطقه زمانی در جهان (12 منطقه زمانی) می‌باشد؛ اما این مسئله چگونه به‌وجود آمده است؟ حقیقت امر این بوده که کشور فرانسه در مرکز اروپا واقع شده است و پایتخت آن یعنی پاریس تنها دارای یک منطقه زمانی است. 11 منطقه زمانی دیگر مربوط به سایر دپارتمان‌ها، مناطق پراکنده و قلمروهای تحت تسلط فرانسه می‌باشد. اختلاف ساعت ایران و فرانسه 2 ساعت و 30 دقیقه است.

ادامه مطلب
ساعت سوئد

کشور سوئد یکی از کشورهای مهاجرپذیر جهان تنها دارای یک منطقه زمانی استاندارد است که، اختلاف ساعت سوئد و ایران دوساعت و نیم می‌باشد. ساعت سوئد 2 ساعت و 30 دقیقه از کشور ایران عقب‌تر است. به هنگام تغییر استاندارد زمانی در فصل تابستان این اختلاف ساعت دچار تغییر نمی‌شود. غلب افرادی که قصد زندگی یا سفر به سوئد را دارند بر این باورند که، کشور سوئد در فصل زمستان کاملا تاریک و شب است.

ادامه مطلب
آب و هوای ایروان

آب و هوای ایروان ارمنستان جزو نکات مهمی است که بسیاری از گردشگران قبل از سفر به جستجوی آن می پردازند. ارمنستان دارای آب و هوای کوهستانی است، تابستان های ملایم و زمستان های سرد همچنین شب های طولانی در این کشور ویژگی مهم اقلیم ارمنستان می باشد. البته این کشور جزو کشورهای چهار فصل است و در هر فصلی رنگ مختص خود را میگیرد.

ادامه مطلب
قاره استرالیا

کره زمین از پنج قاره تشکیل شده است. این پنج قاره عبارت اند از آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا. اقیانوسیه کوچک ترین قاره در میان پنج قاره می باشد.در این قاره کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزلند، تیمور شرقی، فیجی، اندونزی وجود دارد. مساحت این قاره 8525989 کیلومتر مربع می باشد. اقیانوسیه حدودا 41 میلیون نفر جمعیت دارد.

ادامه مطلب
فرودگاه آنتالیا

فرودگاه آنتالیا یکی از فرودگاه های مشهور ترکیه محسوب می شود که به علت موقعیت قرارگیری اش در فصول گرم سال پذیرای تعداد زیادی مسافر از نقاط آسیایی و اروپایی است. یکی از دلایل تردد زیاد در این فرودگاه می تواند به علت جاذبه های منحصر به فرد و شگفت انگیز آنتالیا باشد که موجب بازدید میلیون ها گردشگر خارجی در سال از این منطقه می شود، هدف از نوشتن این مقاله آشنایی با فرودگاه بین المللی آنتالیا و بررسی امکانات این فرودگاه است.

ادامه مطلب
بزرگترین شهرهای ایران

بزرگ‌ترین شهرهای ایران، هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت به ترتیب تهران، مشهد و اصفهان هستند.

ادامه مطلب
شهربازی

آنتالیا شهری گردشگر پذیر در ترکیه است که جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری دارد. شهربازی های آن از بهترین شهربازی ها است که باید به آن ها سر بزنید.

ادامه مطلب
لوکس ترین هتل ها

به طور معمول هتل های 5 ستاره یا 4 ستاره را در زمره هتل های لوکس قرار می دهند که دارای استانداردهای مشخصی هستند.

ادامه مطلب
دلایل انتخاب تور

آنتالیا یکی از مهم ترین شهر توریستی ترکیه به شمار می رود که همه ی این ها به دلیل زیبایی و منحصر به فرد بودن شهر آنتالیا می باشد.

ادامه مطلب
جشنواره

از جمله تفریحات آبی و همچنین جاذبه گردشگری شهر آنتالیا ترکیه، جشنواره مجسمه‌های شنی این شهر است. آنتالیا توانسته با برگزاری چنین جشنواره‌های، گردشگران بسیاری را به جانب خود جذب کند.

ادامه مطلب
بهترین رستوران های آن

هنگامی که به یک شهر سفر می‌کنیم رفتن به رستوران‌ها و کافه‌های سطح شهر گزینه خوبی برای تفریح است و می‌تواند ما را با فرهنگ مردمان آن نیز آشنا کند.

ادامه مطلب